กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
2.ใบสมัครเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
3.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
4.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
5.หลักเกณฑ์การกลั่นกรอง

204 total views, 0 views today