เปิดรับนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วท.บ. (วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม) B.Sc.  (Health Science and Aesthetic)


 ปรัชญา

 • มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงาม

 • บูรณาการภูมิปัญญาของไทย

 • สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • การบริหารจัดการธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3     หน่วยกิต

กลุ่มมนุษยศาสตร์  3     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 12     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 6     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบูรณาการ 3     หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ  97  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพเลือก  20  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพเลือกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาเลือกในชั้นปีที่ 2

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือ

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและความงาม

กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ   7 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                        6 หน่วยกิต

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

 • สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

 • สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย

 • โรงเรียนสอนการดูแลผิวพรรณนานาชาติ เอม

 • ชมรมอาชีพนวดและสปาเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 • ตาไม่บอดสี

 • ไม่พิการทางร่างกายที่จะเป็นอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพ

 • สำหรับกรณีการรับเข้าศึกษาด้วย Portfolio

 • จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

ค่าใช้จ่ายแรกเข้า

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,750 บาท

 • ค่าใช้จ่ายอื่นแรกเข้าศึกษา 3,770 บาท*

*ค่าใช้จ่ายแรกเข้าชำระเพียงครั้งเดียว ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การสมัครเข้าศึกษา รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยระบบ TCAS (สำหรับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6) แบ่งเป็น 4 รอบ

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

แบ่งรับเป็น 2  ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย :

 • รอบ 1/1 : ผู้สมัครทั่วไป                                       รอบ 1/2 : ผู้สมัครทั่วไป

 • รอบ 1/1 : ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ    รอบ 1/2 ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ

 • รอบ 1/1 : ผู้สมัครโควตาเรียนดี                        รอบ 1/2 ผู้สมัครโควตาเรียนดี

 •                                                                                         รอบ 1/2 ผู้สมัครสถานศึกษาเครือข่าย

สมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย www.admissions.rmutk.ac.th

ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก :       

 • เปิดรับสมัคร : รอบ 1/1 ระหว่างวันที่   1 ต.ค. – 10 พ.ย. 60                  รอบ 1/2 ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 60 – 9 ก.พ. 61

 • สอบสัมภาษณ์ : รอบ 1/1 วันที่ 3 ธ.ค. 60                                                   รอบ 1/2   วันที่   4 มี.ค. 61

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

กลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษาในเครือข่าย

 • ผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคกลาง

 • โครงการความสามารถพิเศษ

 • โควตา 3 จังหวัดภาคใต้

การสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย www.admissions.rmutk.ac.th

ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก :

 • เปิดรับสมัคร : 10 – 30 มี.ค. 61

 • สอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 61

รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครทั่วไป

การสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ของ ทปอ. http://a.cupt.net

 • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก :เปิดรับสมัคร : 9 – 13 พ.ค. 61

 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (ข้อเขียน) :  23 พ.ค. 61

 • Clearing House : 26 – 28 พ.ค. 61

 • สอบสัมภาษณ์ : 4 – 5 มิ.ย. 61

รอบ 4 การรับตรงอิสระ

(เปิดรับเฉพาะกรณีที่ยังไม่ครบจำนวนตามแผนรับ)

 • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครทั่วไป

 • การสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย admissions.rmutk.ac.th

 • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก : เปิดรับสมัคร : 21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 61

 • สอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย. 61

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิทยาศาสตร์ในส่วนงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม

 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม

 • ผู้ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม

 • ผู้ประกอบธุรกิจ / เจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ความงาม และสปา

 • ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ในสถานเสริมความงาม และสปา

 • นักวิชาการ และวิทยากรด้านสุขภาพและความงาม

 • อาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ และความงาม ตามสถานที่ต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล หน่วยสุขภาพและความงาม โรงแรม และรีสอร์ท

ความแตกต่างของหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอื่น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม :

หมายเลขโทรศัพท์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  02-2879600 ต่อ 7555 หรือ 7556   มือถือ 085-3571153 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม  02-2879600 ต่อ 7338


Loading