กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยมีรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้
๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส. ผอ. ๑)
๓. กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส.ผอ. ๒)
๔. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส.ผอ. ๓)
๕. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส.ผอ. ๔.๑) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word)
๖. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส.ผอ.๕) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word)
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส.ผอ. ๖)

347 total views, 0 views today