ปฏิทินกิจกรรมและรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการอบรม Creative Camp ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี

รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการอบรม Creative Camp ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 2287 9600 ต่อ 7618, 7603, 7604

ปฏิทินการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กำหนดการกิจกรรมระยะที่ 1
กำหนดการกิจกรรมระยะที่ 2
กำหนดการกิจกรรมระยะที่ 3
รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์
รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
รายชื่อนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ


11,012 total views, 0 views today