ประกาศรับสมัครหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตามที่หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ได้หมดวาระลงแล้วนั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอประกาศรับสมัครคณาจารย์ที่อยู่ภาควิชาฯ เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ

เอกสารกำหนดการ และระเบียบการรับสมัคร

603 total views, 0 views today