อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร อาหารไทยฮาลาล ให้กับนกัศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

224 total views, 0 views today