อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกบริการวิชาการ ให้กับนาฎศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

ด้วยนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ขอรับการสนันสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อ การบันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์  การแสดงหุ่นละครเล็กผสมผสานแบบร่วมสมัย เรื่อง "อัคนีผีเสื้อน้ำ" โดยการแสดงนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มอบหมายให้ ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสื่อ โดยทำการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา พื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล เทคนิคการจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์ และเทคโนโลยีการออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี และการปฏิบัติสู่การทำงานภายใต้สถานการณ์จริง อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นละครเล็ก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและมรดกของชาติไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

1. นางสาวพัชริน  พิชญฤกษ์ 
2. นางสาวมัลลิกา  ไตรรัตน์สิงหกุล 
3. นายสิทธิศักดิ์  ศรีสำราญ  
4. นายปุณยสิทธิ์  ศรีสุมาลย์  
5. นายชัยพร พลอยดี

ทั้งนี้ การแสดงได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมบ้านนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เจริญกรุง 82 และได้รับการสนับสนุนกล้องถ่ายภาพจากบริษัท Nikon Sales (Thailand)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *