การประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม ITA ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม ITA ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการ และบุคลากรสำนักนิติการเข้าร่วมประชุม เพื่อวางกรอบการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กร มีธรรมาภิบาลในองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 211 total views,  1 views today