คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมดูงานบริษัทผู้ผลิตป้ายไฟและอักษรโลหะชั้นนำ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดี ผศ.สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท วีไซนแลบ จำกัด และหารือด้านความร่วมมือ โดยได้รับการต้อนรับจากคุณเอกชัย สุขชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท วีไซนแลบ จำกัด ที่ให้ข้อมูล และพาเยี่ยมชมภายในส่วนการผลิต โดยบริษัท วีไซนแลบ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตป้ายไฟและอักษรโลหะชั้นนำ ที่ได้รับความไว้วางใจในการผลิตป้ายไฟและอักษรโลหะให้กับหน่วยงานมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและบริษัท วีไซนแลบ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการ และการดำเนินการหลักสูตร Non-Degree ร่วมกันในหลักสูตร“ระบบบริหารการผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมงานโลหะกราฟฟิกด้วย BCG Model” ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี 2567 ของ สป.อว. ต่อไป