ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี

โครงสร้างของมหาวิทยาลัย
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว
รวมบุคลากรทุกประเภท
การพัฒนาบุคลากร ศึกษาต่อ ฝึกอบรม
การขอตำแหน่งสายวิชาการและสนับสนุน
การดำเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
การจัดการศึกษา
การมอบอำนาจ 

97 total views, 0 views today