ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม กับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรภาครัฐ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม กับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรภาครัฐ โดยมีรายละเอยดดังนี้

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19” รุ่นที่ 1
หลักสูตร “หลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ 3
หลักสูตร “หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ 1

โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม Online ได้ที่ www.training.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยโครงการ โทรศัพท์ 02727 3597 และกลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ 027273231, 027273213-14

206 total views, 0 views today