พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือนักศึกษา-ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อ COVID-19 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 น. ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ รายงานตัวและเข้าซ้อมรับทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน2563 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสานักงานอธิการบดี *หากไม่มารายงานตัวและเข้าซ้อมรับทุน ถือว่าสละสิทธิ์ *

รายชื่อนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือนักศึกษา-ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อ COVID-19 (โปรดตรวจสอบรายชื่อ)

โปรดเตรียมเอกสารดังนี้
1. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
2. ใบสำคัญรับเงิน
3. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง และสาเนาลงชื่อรับรองถูกต้อง 1 ชุด
4. หนังสือขอบคุณสมาคมที่มอบทุนการศึกษา / มอบรางวัลเรียนดี ทุน COVID-19 1 ฉบับ
5. พวงมาลัย เพื่อมอบขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ 1 พวง
6.แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 2,511 total views,  1 views today