Select Page

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

Oct 21, 2020

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

758 total views, 0 views today