คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีและเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

530 total views, 0 views today