รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

252 total views, 0 views today