สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 48 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 91 total views, 0 views today

91 total views, 0 views today

ประกาศการรับสมัครหนัวหน้าภาควิชาแฟชั่นและออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตามที่หัวหน้าภาควิชาแฟชั่นและออกแบบเครื่องแต่งกายได้หมดวาระลงแล้วนั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอประกาศรับสมัครคณาจารย์ที่อยู่ภาควิชาฯ เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ เอกสารกำหนดการ และระเบียบการรับสมัคร 245 total views, 0 views today

245 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตามที่หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ได้หมดวาระลงแล้วนั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอประกาศรับสมัครคณาจารย์ที่อยู่ภาควิชาฯ เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ เอกสารกำหนดการ และระเบียบการรับสมัคร 210 total views, 0 views today

210 total views, 0 views today

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 48 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 446 total views, 0 views today

446 total views, 0 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เรื่อง วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เรื่อง วันหยุดราชการกรณีพิเศษ 264 total views, 0 views today

264 total views, 0 views today

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 81 total views, 0 views today

81 total views, 0 views today

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปรกาศ เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และ กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 151 total views, 0 views today

151 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบทีม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบทีม) ตามข้อบังคับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า 73 total views, 0 views today

73 total views, 0 views today

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 498 total views, 0 views today

498 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 171 total views, 0 views today

171 total views, 0 views today

1 2 3 16