โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับการฝึกอบรมตามคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ให้กับบุคคลากรในสถานประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดโครงการ ระยะที่ ๑ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง L๔๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอเชิญท่านที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการตามเอกสารที่แนบมา และถ้าท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม โปรดแจ้งชื่อที่คุณสิริพร สาลิกา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 092-951-9453 กำหนดการจัดโครงการ คำสั่งโครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการ 2,628 total views, no views today

2,628 total views, no views today

ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

หนังสือ ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 973 total views, no views today

973 total views, no views today

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดนางสงกรานต์ และ หนุ่มลอยชาย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดนางสงกรานต์ และ หนุ่มลอยชาย กับโครงการมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ เรือนสาธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีแห่พระประจำมหาวิทยาลัย พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส และผู้บริหาร การประกวดนางสงกรานต์ และ หนุ่มลอยชาย ชิงเงินรางวัล สายสะพาย พร้อมถ้วยเกียรติยศ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสมารถ ดาวโหลดใบสมัครและเกณฑ์การประกวดได้ที่ ระเบียบการประกวดนางสงกรานต์ ใบสมัครเข้าประกวดนางสงกรานต์ ระเบียบการประกวดหนุ่มลอยชาย ใบสมัครหนุ่มลอยชาย 3,846 total views, no views today

3,846 total views, no views today

ราชมงคลกรุงเทพ จัดระบบในการจัดการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสกัดกั้นการทุจริต ประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อทำให้การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อให้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีมาตรการ กลไก และการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ดังนี้ 1,084 total views, no views today

1,084 total views, no views today

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมเปิดตัวโครงการ “หมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา”

เมื่อเวลา 9.00 น. (วันที่ 7 มีนาคม 2561) คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าร่วมเปิดตัวโครงการ “หมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา” และจัดแสดงผลงานของที่ปรึกษาอาจารย์ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้า ของใช้ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 – 205 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 912 total views, no views today

912 total views, no views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทผู้พิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทผู้พิการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทผู้พิการ (Download)  อาศัยอำนาจตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทผู้พิการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่ไปนี้ จำนวนรับทั้งหมด ๑๒  คน ตามคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรค ต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะทำการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการร่วมกับนักศึกษาปกติ เพื่อสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน นักศึกษาพิการต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง อาทิ การจัดหาที่พัก การเดินทางมาศึกษา หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่คณะ/สาขาวิชากำหนด มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี […]

6,762 total views, 0 views today

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     1,152 total views, 0 views today

1,152 total views, 0 views today

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาไทย ประเภทเดี่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาไทย ประเภทเดี่ยว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   1,150 total views, no views today

1,150 total views, no views today

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การเขียนรายการนำเที่ยว ประเภททีม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การเขียนรายการนำเที่ยว ประเภททีม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   1,316 total views, no views today

1,316 total views, no views today

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี (รับเข้าปีการศึกษา 2559) และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (รับเข้าปีการศึกษา 2560) เพื่อทำการทดสอบวัดความรู้ ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 รอบเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 12.30 – 16.30 น. และวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 รอบเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 12.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 […]

1,857 total views, no views today

1 24 25 26 27 28 29