Select Page

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชมคนดีคณะศิลปศาสตร์

Jul 31, 2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอชื่นชม นางสาวอรุณี กฤตประโยชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ที่เก็บทรัพย์สินของมีค่าได้ และส่งมอบให้กับเจ้าของ นางสาวขวัญพร แก้วสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ อาจารย์ปิยวัช วสุสิริกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมนต์ กระแจะจันทร์ ช่วยประสานการส่งมอบทรัพย์สินคืนให้กับเจ้าของ