มทร.กรุงเทพ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ICAC10) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ

(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

(3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในระดับนานาชาติ และ

(4) เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *