Select Page

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการ ในการถ่ายทอดสด ผ่านระบบเครือข่ายการสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

Aug 18, 2020

ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาออกบริการวิชาการให้กับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ในการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย “การสัมมนาวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง นิรภัยเวชกรรมสำหรับเวชศาสตร์ไต้น้ำและเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงในยุคการระบาด COVID-19”

โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งผลให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ตรง และรู้จักการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก