Select Page

เเจ้งรายนามผู้ได้รับสิทธิ์สำรองบ้านพักข้าราชการฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ในส่วนของห้องพักอาศัยที่ว่างลง

Jan 14, 2022

ประกาศคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เเจ้งรายนามผู้ได้รับสิทธิ์สำรองบ้านพักข้าราชการฯ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ จับสลากห้องพักอาศัยที่ว่างลง

779 total views, 0 views today