การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและติดตามธรรมาภิบาลในองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและรวบรวมกำกับติดตามข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและติดตามธรรมาภิบาลในองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและรวบรวมกำกับติดตามข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Loading