กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 กลุ่มสิทธิ์ : ข้าราชการ นักศึกษา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีชั้น 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี


กลุ่มสิทธิ์ : ข้าราชการ นักศึกษา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์

 • ให้บุคลากรสิทธิ์ข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ บุคคลที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19ครบ 2 เข็ม (AZ-AZ) ครบกำหนดสามเดือน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับวัคซีนเข็ม 3(Pfizer)เข้ารับวัคซีน ระหว่าง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ตามวันเวลาเอกสารแนบ เวลา 09.00– 12.00 น.
 • ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19ครบ 2 เข็ม (AZ-AZ) ครบกำหนดสามเดือน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับวัคซีนเข็ม 3(Pfizer)เข้ารับวัคซีน ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2565 ตามวันเวลาเอกสารแนบ เวลา 09.00– 14.00น.
 • สถานที่ : ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดีชั้น 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
  โดยเอกสารแสดง
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือเอกสารหนังสือเดินทาง
 • แอปหมอพร้อม แสดงการรับวัคซีน ครบ 2 เข็ม
  หมายเหตุ
  หากบุคลากร ท่านใดไม่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีนตามกำหนดดังกล่าว ให้ท่านแจ้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าหน่วยงานของท่าน ส่งให้งานสารบรรณ กองพัฒนานักศึกษา รวบรวมข้อมูล เสนอท่านรองอธิการบดีชัยศักดิ์ คล้ายแดง พิจารณา ภายในวันที่ 16 มกราคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น.

 16,006 total views,  2 views today