กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 กลุ่มสิทธิ์ : ประกันสังคม

ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมทร.กรุงเทพ ชั้น 1 อาคารสิรินธรส่วนหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • กลุ่มสิทธิ์ : ประกันสังคม
 • ให้บุคลากรสิทธิ์ประกันสังคม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19ครบ 2 เข็ม (AZ-AZ) ครบ 90 วัน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับวัคซีนเข็ม 3(Pfizer)เข้ารับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มกราคม 2565 ตามวันเวลาเอกสารแนบ เวลา 09.00– 12.00น.)
  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมทร.กรุงเทพ ชั้น 1 อาคารสิรินธรส่วนหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ให้บุคลากร สิทธิ์ประกันสังคมที่ไม่เคยยืนยันสิทธิ์ ให้ท่านตรวจสิทธิ์ของตนเองณ ศูนย์บริการวัคซีนมทร.กรุงเทพ (โดยท่านต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19ครบ 2 เข็ม (AZ-AZ) ครบ 90 วัน) สามารถรับวัคซีนได้ ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 50 ราย
  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมทร.กรุงเทพ ชั้น 1 อาคารสิรินธรส่วนหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โดยเอกสารแสดง

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือเอกสารหนังสือเดินทาง
 • แอปหมอพร้อม แสดงการรับวัคซีน ครบ 2 เข็ม
  หมายเหตุ
  หากบุคลากร ท่านใดไม่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีนตามกำหนดดังกล่าว ให้ท่านแจ้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าหน่วยงานของท่าน ส่งงานสารบรรณกองพัฒนานักศึกษา รวบรวมข้อมูล เสนอท่านรองอธิการบดีชัยศักดิ์ คล้ายแดง ภายในวันที่ 16 มกราคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น.

 3,096 total views,  1 views today