แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศนโยบายการควบคุมภายใน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือปฏิบติการควบคุมภายใน “ปฏิบัติงานควบคุมพัสดุ”


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ประกาศนโยบายการควบคุมภายในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือปฏิบติการควบคุมภายใน “ปฏิบัติงานควบคุมพัสดุ”


 

186 total views, 0 views today