คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ ลายิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลาการของคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกข้ออย่างเคร่งครัด