รายงานผลการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกคลกรุงเทพ ประปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงาน (Click)


 

201 total views, 0 views today