นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ Thailand Ultimate Chef Challenge 2024

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ Thailand Ultimate Chef Challenge 2024 ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม –1 มิถุนายน 2567 ณ impact exhibition hall เมืองทองธานี โดยมี อาจารย์คมกริช ฉายศรี อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผศ.จักรพันธ์ รูปงาม และ ผศ.กมลวรรณ สีใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม รางวัลที่ได้รับมีดังนี้
          ประเภท C15 – Fruit and Vegetable Live Carving Challenge 3 hour ( Individual ประเภทเดี่ยว) นายสาริน อิ่มสะอาด นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ได้รับรางวัลเหรีญเงิน Silver Medal Score 84.00 ( TOP 10 Individual ) นายธีรพัฒน์ แสงชมภู นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medals Score 74.00 ( Individual )
          ประเภท C14 – Fruit and Vegetable Live Carving Challenge 3 hour ( Team of 3 ทีม 3 คน) นายธีรพัฒน์ แสงชมภู นางสาวอรัสยา นิลเกษ และนางสาวพรธิดา เรือนนา นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medals Score 74.33 ( Team of 3 )