ผู้บริหาร ราชมงคลกรุงเทพ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สหกิจศึกษา ร่วมงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 THE NEXT CWIE’s FUTURE

          วันที่ 6 มิถุนายน 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ รองอธิการบดี นายสุริยา สงค์อินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกิจศึกษา อาจารย์นิเทศ และนักศึกษาผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 THE NEXT CWIE’s FUTURE จัดโดย กลุ่มภาคกลางตอนบน เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเปิดงาน โดย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พิธีมอบรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567 และพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568
นอกจากนี้มีการบรรยายโดย ดร.อรสา ภาววิมล อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและการส่งเสริม CWIE ของ อว. โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว.การบรรยาย เรื่อง CWIE
ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์สถานประกอบการในยุคดิจิตอล โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย กิจกรรมอภิปราย หัวข้อ “CWIE กับแต้มต่อการทำงาน”
          งาน CWIE DAY นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสะท้อนภาพความเข้มแข็งของความร่วมมือของทุกภาคส่วน งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน เป็นการให้ความสำคัญกับการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับว่า สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ โดยจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทั้งทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้ทั่วโลก