ราชมงคลกรุงเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มรภ.อุตรดิตถ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

          วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สารัญ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
          ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญและเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้ให้เกียรติรับฟังข้อมูลการจัดการเรียนการสอนดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใน 3 คณะ 6 หลักสูตร ได้แก่
          1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
                  • หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
                  • หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          2.คณะวิศวกรรมศาสตร์
                  • หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ
                  • หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
          3.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
                  • หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
          โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร CWIE และร่วมวางแผนความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้วย CWIE เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวง อว. และสร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย นักศึกษา สถานประกอบการ และสังคม
          นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมแผนกวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ครัวพระนครใต้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พื้นที่พระนครใต้ ถนนเจริญกรุง