แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ปีงบประมาณ 2565

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” background_color=”#eaeaea”][et_pb_row _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” collapsed=”on”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_post_title meta=”off” featured_image=”off” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” title_font=”||||||||” title_text_align=”center” title_text_color=”#5DA71E”][/et_pb_post_title][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” width=”90%” max_width=”90%”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” header_2_text_color=”#1DA1A5″ header_2_font_size=”36px” custom_margin=”||18px|||” header_2_font_size_tablet=”34px” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone”]

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

[/et_pb_text][et_pb_accordion open_toggle_text_color=”#5DA71E” closed_toggle_text_color=”#817F7C” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” toggle_font=”|600|||||||” toggle_font_size=”25px” closed_toggle_font_size=”18px” body_font=”Sarabun|300|||||||” body_font_size=”16px” body_line_height=”1.5em” custom_margin=”||29px|||” custom_padding=”||||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_accordion_item title=”hide” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_css_main_element=”display:none;” open=”off”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”ข้อมูลพื้นฐาน” open=”on” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
01
โครงสร้าง
คำอธิบาย : link 1 เป็นข้อมูล แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน   **สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th > หน้าแรก >เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > แผนผังโครงสร้าง  link 2 – แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  – ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ
02
ข้อมูลผู้บริหาร

คำอธิบาย : link  1. ข้อมูลสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   link 2. ข้อมูลผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี    link 3. ข้อมูลผู้บริหาร ได้แก่ คณบดีและผู้อำนวยการ   link 4. ข้อมูลผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าหน่วยงาน    ***เว็บไซต์เพจทั้งหมดอยู่ที่ www.rmutk.ac.th เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สถามหาวิทยาลัย อธิการบดี/รองและผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ และหัวหน้าหน่วยงาน    โดยแสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ของผู้บริหาร

03
อํานาจหน้าที่
คำอธิบาย : 1. ประวัติมหาวิทยาลัย  link 1. หัวข้อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ประวัติมหาวิทยาลัย   link. 2 ข้อมูลอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด  เป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 อันได้แก่ วัตถุประสงค์ ระบุในมาตรา 7 อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ระบุในมาตรา 17 เป็นต้น เป็นข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คำอธิบาย : link 1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)   link 2. แผนภาพแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง 2564 ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด และเป็นแผนที่ใช้บังคับครอบคลุมปี พ.ศ. 2565   link 3. แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562     link 4. แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2561-2565   link 5. แผนภาพยุทธศาสตร์การบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   link 6. แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2562-2565   link 7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  link 8. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล
05
ข้อมูลการติดต่อ
คำอธิบาย : link 1. 1) ข้อมูลการติดต่อ > ด้านล่างสุดเว็บไวต์เพจมุมซ้าย ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์  3) หมายเลขโทรสาร  4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)   5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน  6) การติดต่อผ่าน social media ทั้งหมดอยู่ที่ Footer ของเว็บไซต์   link 2. ข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับการสมัครเรียน โดยสอบถามสำนักงานทะเบียน ซึ่งมีข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์   link 3. สายตรงอธิการบดี  อยู่ที่ Footer ของเว็บไซต์
06
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย : ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น   “ส่วนนี้เผยแพร่อยู่ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย”

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ open=”off” sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
07
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำอธิบาย : เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th เมนู คณะ/หน่วยงาน

08
Q&A
คำอธิบาย : link 1. ช่องทางเกี่ยวกับภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา ทางช่องทาง  หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย > สมัครเข้าศึกษา > ติดต่อสอบถามงานทะเบียนฯ   link 2. ช่องทางเกี่ยวกับภาระกิจอื่น ๆ   link 3 ช่องทางสอบถามคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ   link 4 ช่องทางสอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  link 5 ช่องทางสอบถามคณะศิลปศาสตร์   link 6 ช่องทางสอบถามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  link 7 ช่องทางสอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   link 8 และ 9 ช่องทางการติดต่อสำนักประกันคุณภาพ
09
Social Network

คำอธิบาย : link 1 ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   link 2 และlink 3 ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เพจ FACEBOOK ของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ footer ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  link 3. เพจ FACEBOOK คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ   link 4. เพจ FACEBOOK คณะศิลปศาสตร์  link 5. เพจ FACEBOOK คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   link 6. เพจ FACEBOOK กองบริหารงานบุคคล  link 7. เพจ FACEBOOK สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” header_2_text_color=”#1DA1A5″ header_2_font_size=”36px” custom_margin=”||18px|||” header_2_font_size_tablet=”34px” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone”]

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

[/et_pb_text][et_pb_accordion open_toggle_text_color=”#5DA71E” closed_toggle_text_color=”#817F7C” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” toggle_font=”|600|||||||” toggle_font_size=”25px” closed_toggle_font_size=”18px” body_font=”Sarabun|300|||||||” body_font_size=”16px” body_line_height=”1.5em” custom_margin=”||29px|||” custom_padding=”||||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_accordion_item title=”hide” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_css_main_element=”display:none;” open=”on”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”แผนดำเนินงาน” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ open=”off” sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
10

แผนดำเนินงานประจำปี

http://www.planning.rmutk.ac.th/plan/
http://www.planning.rmutk.ac.th/ita/
คำอธิบาย : link 1. แสดงข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปี 2565 ของหน่วยงานพร้อมรายละเอียดทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565 – แสดงแผนการดำเนินงานที่มีระยะ 1 ปี – ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมงบที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น  – แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี 2565  link 2.  แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย 2561-2565 ซึ่งปรับปรุง 2564
11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คำอธิบาย : link 1.  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานแต่ละโครงการ /กิจกรรม – มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น – เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2565
12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://www.planning.rmutk.ac.th/gur/
http://www.planning.rmutk.ac.th/ita/
คำอธิบาย : link 1 และlink 2   แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564 และรายงานราย 6 เดือน – แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำ – มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น – เป็นรายงานผลของปี 2564

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”การปฏิบัติงาน” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ open=”off” sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คำอธิบาย : link 1. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการที่นักศึกษาซึ่งมีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องทราบและปฏิบัติประจำปี 2565 และข้อมูลสำหรับอาจารย์ ผู้สอนด้วย   link 2. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด  link 3. คู่มือประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  link 4. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   link 5. คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านประสานงานเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย รวมตลอดทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุน เงินโครงการ   link 6. แสดงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งใช้ในการปฎิบัติงานปัจจุบัน **การเข้าถึงข้อมูล คือ เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พพพ.rmutk.ac.th  > เข้าไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สำนักประกันคุณภาพการศึกษา   link 7. คู่มือการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ   **เข้าถึงคือ เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พพพ.rmutk.ac.th  > เข้าไปที่ หัวข้อข่าว

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”การให้บริการ” open=”off” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/
https://larts.rmutk.ac.th/150-43/
https://drive.google.com/file/d/1qiD4bnNzNzemmx4HbKM2Ltq_hZ7GT1pr/view
https://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/88
คำอธิบาย : link 1. คู่มือการให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  link 2.  คู่มือการให้บริการ ได้แก่ งานสารบรรณของคณะ งานจัดประชุม งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  link 3. คู่มือการให้บริการประชาชน  link 4. คู่มือการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คำอธิบาย : link 1. สถิติข้อมูลนักศึกษา ประจำปีการศึกษาปัจจุบัน 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลการให้บริการด้านการศึกษา ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของหน่วยงาน   link 2. สถิติแบบ Realtime นักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท  link 3. รายงานผลสถิติการใช้งานระบบบริการสนับสนุนทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565  ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของหน่วยงาน  link 4. ข้อมูลสถิติการใช้บริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  link 5. จำนวนข้อมูลบุคลากรในสังกัด แสดงข้อมูลแบบรายเดือน ซึ่งข้อมูลปัจจุบัน ณ  31 มีนาคม 2565
16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คำอธิบาย : link 1. รายงานการประเมินการให้บริการด้านการสอนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประเมินอาจารย์ผู้สอน  link 2. ผลประเมินความพึงพอใจบุคลากร ที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด  link 3. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
17
E-Service

คำอธิบาย : link 1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย กรณีผู้รับบริการทางวิชาการ (นักศึกษา) เข้าที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย > กดที่ สมัครเข้าศึกษา > กดที่ ติดต่อสอบถามงานทะเบียน   link 2 ระบบลงทะเบียน (อยู่ที่ Footer ของเว็บไซต์)  link 3 ระบบเข้าประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบัน  (อยู่ที่ Footer ของเว็บไซต์)  link 4 ระบบการจองสถานที่ออนไลน์ (อยู่ที่ Footer ของเว็บไซต์)  link 5 ระบบแจ้งปัญหาด้านสารสนเทศ อยู่ที่หน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.carit.rmutk.ac.th  link 6 งานทะเบียนและประมวลผล   ระบบ (eSSS)  เข้าที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > สำนัก/สถาบัน

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” header_2_text_color=”#1DA1A5″ header_2_font_size=”36px” custom_margin=”||18px|||” header_2_font_size_tablet=”34px” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone”]

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

[/et_pb_text][et_pb_accordion open_toggle_text_color=”#5DA71E” closed_toggle_text_color=”#817F7C” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” toggle_font=”|600|||||||” toggle_font_size=”25px” closed_toggle_font_size=”18px” body_font=”Sarabun|300|||||||” body_font_size=”16px” body_line_height=”1.5em” custom_margin=”||29px|||” custom_padding=”||||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_accordion_item title=”hide” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_css_main_element=”display:none;” open=”on”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ open=”off” sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คำอธิบาย : link 1  ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ระยะ 1 ปี หัวข้อ แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565  โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย  1.งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร  2.งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ซึ่งเป็นแผนปี พ.ศ. 2565

19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

คำอธิบาย : link 1  ข้อมูล รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1

20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คำอธิบาย : link 1  เป็นข้อมูล รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ซึ่งเป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2564 โดยแสดงถึงข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ” open=”off” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/8574-2022-01-24-04-56-48
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/8264-2021-12-03-02-31-24
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/8188-2021-11-22-02-24-09
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/7931-2021-09-20-07-08-25
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/7825-2565
https://larts.rmutk.ac.th/nut-nanny/

คำอธิบาย : link 1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร จำนวน 1 งาน  ***วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > กดคำว่า กองคลังมหาวิทยาลัย > ค้นหา  link 2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง (3งาน)  วิธีการเข้าถึงlink เช่นเดียวกับlink 1  link 3  ประกาศแผนการจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร  ***วิธีการเข้าถึงlink เช่นเดียวกับ link 1  link 4  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)   ***วิธีการเข้าถึงlink เช่นเดียวกับlink 1  link 5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  – งานจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน   – งานจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน – งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร จำนวน 49 รายการ  ***วิธีการเข้าถึงlink เช่นเดียวกับlink 1  link 6  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบปี 2565  ของคณะศิลปศาสตร์  ***วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > คณะศิลปศาสตร์  link 7.  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2565 ของคณะศิลปศาสตร์   ***วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > คณะศิลปศาสตร์  **link  ตามข้อ 1 – 5 กรณีเข้าโดยตรง   – เข้าเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรง http://asset.rmutk.ac.th

22
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-16-06-55

คำอธิบาย : link 1.  แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ตัวอย่างเช่น  1. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานปรับปรุงอาคาร 7 ชั้น 1,2 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขุดล้อยาง KUBOTA รุ่น KX๙๑-๓C หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๒๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๑-๕๒/๔ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นต้น  ซึ่งเป็นข้อมูลประจำปร 2565   (วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > กดคำว่า กองคลังมหาวิทยาลัย > ค้นหา มีการแสดงข้อมูลหลายหน้า)    **กรณีเข้าโดยตรง  -เข้าเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรง http://asset.rmutk.ac.th

23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/8796-2565-2564
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/8797-2565-2564-2222
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/8798-2565-55555
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/8799-2565-2565-5555
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/8800-2565-2565-2222
https://asset.rmutk.ac.th/index.php/2014-03-03-15-43-27/8801-2565-2565-55555-5555
https://larts.rmutk.ac.th/nut-nanny/

 

คำอธิบาย : link 1  เป็นสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 รายเดือน ตุลาคม 2564   **วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > กดคำว่า กองคลังมหาวิทยาลัย > ค้นหาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ในรอบเดือนตุลาคม 2564 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64  link 2  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  บันทึกข้อมูล  02 ธันวาคม 2564   ***วิธีเข้าโดยค้นหาวิธีเดียวกันกับlink 1 )  link 3  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ในรอบเดือนธันวาคม 2564 บันทึกข้อมูล   03 มกราคม 2565   ***วิธีเข้าโดยค้นหาวิธีเดียวกันกับlink 1   link 4  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ในรอบเดือนมกราคม 2565 บันทึกข้อมูล   01 กุมภาพันธ์ 2565   ***ค้นหาวิธีเดียวกันกับlink 1   link 5  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บันทึกข้อมูล   01 มีนาคม 2565   ***ค้นหาวิธีเดียวกันกับlink 1   link 6  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ในรอบเดือนมีนาคม 2565 บันทึกข้อมูล  01 เมษายน 2565   **ค้นหาวิธีเดียวกันกับlink 1   link 7  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คณะศิลปศาสตร์  ***วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > คณะศิลปศาสตร์  **link ข้อ 1 – 6  **กรณีเข้าโดยตรง  – เข้าเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรง http://asset.rmutk.ac.th

24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คำอธิบาย : link 1  ข้อมูลรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    *วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง > กดคำว่า กองคลังมหาวิทยาลัย > ค้นหารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งลงข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 64  **กรณีเข้าโดยตรง  -เข้าเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรง http://asset.rmutk.ac.th  -ข้อมูลดังกล่าวเป็นการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย รายงานผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นรายงานระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” header_2_text_color=”#1DA1A5″ header_2_font_size=”36px” custom_margin=”||18px|||” header_2_font_size_tablet=”34px” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone”]

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[/et_pb_text][et_pb_accordion open_toggle_text_color=”#5DA71E” closed_toggle_text_color=”#817F7C” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” toggle_font=”|600|||||||” toggle_font_size=”25px” closed_toggle_font_size=”18px” body_font=”Sarabun|300|||||||” body_font_size=”16px” body_line_height=”1.5em” custom_margin=”||29px|||” custom_padding=”||||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_accordion_item title=”hide” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_css_main_element=”display:none;” open=”on”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” open=”off” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำอธิบาย : link 1  ข้อมูลแผนบริหารและพัฒนาบุคคากร พ.ศ. 2565  ***วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล
26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://www.rmutk.ac.th/?p=53110
https://personnel.rmutk.ac.th/?p=4621
คำอธิบาย : link 1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  ** แสดงการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานประจำปี  2565 -แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน  link 2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  **วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > สำนักงานอธิการบดี  > กองบริหารงานบุคคล
27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำอธิบาย : link 1  ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านจรรยาบรรณ  link 2 ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร  link 3 ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  link 4 ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับตำแหน่งทางบริหาร  และตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพราะมีเหตุพิเศษ  link 5  ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ และหลักเกณฑ์ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  link 6  ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับสายงานสนับสนุน  link 7  ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย  link 8 ข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหาร การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร , การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร , การประเมินผลการปฏิบัติงาน  *วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล
28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://personnel.rmutk.ac.th/?p=4624
คำอธิบาย : ** แสดงข้อมูลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย  -ผลการดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล -ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ -เป็นรายงานผลของปี 2564  link 1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 *วิธีการเข้า > เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > สำนักงานอธิการบดี > กองบริหารงานบุคคล

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” header_2_text_color=”#1DA1A5″ header_2_font_size=”36px” custom_margin=”||18px|||” header_2_font_size_tablet=”34px” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone”]

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

[/et_pb_text][et_pb_accordion open_toggle_text_color=”#5DA71E” closed_toggle_text_color=”#817F7C” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” toggle_font=”|600|||||||” toggle_font_size=”25px” closed_toggle_font_size=”18px” body_font=”Sarabun|300|||||||” body_font_size=”16px” body_line_height=”1.5em” custom_margin=”||29px|||” custom_padding=”||||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_accordion_item title=”hide” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_css_main_element=”display:none;” open=”on”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ open=”off” sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คำอธิบาย : link 1  แสดงคู่มือการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 1.รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะดำเนินการร้องเรียน  2.ขั้นตอนและวิธีการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  3. ส่วนงานที่รับผิดชอบ  4. ระยะเวลาดำเนินงาน  **เข้าถึงข้อมูล ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > หัวข้อข่าว
30
ช่องทางแจ้งเรื่อร้องเรียนการทุจริต
คำอธิบาย : ลิ้งที่ 1 และลิ้งที่ 2  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดี โดยกรอกข้อมูลที่ www.rmutk.ac.th > สายตรงอธิการบดี  > อยู่ที่ Footer ของเว็บ
31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คำอธิบาย : link 1  แสดงข้อมูล รายงานสรุปสถิติเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม” open=”off” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
32
ช่องทางการรับฟังความคิดเป็น

คำอธิบาย : link 1  ช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านสายตรงอธิการบดี โดยกรอกข้อมูลที่ www.rmutk.ac.th > สายตรงอธิการบดี  > อยู่ที่ Footer ของเว็บไซต์  link 2  ช่องทางติดต่อในส่วนการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับงานทะเบียนามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  **เข้าถึงช่องทาง ที่ www.rmutk.ac.th > สมัครเข้าศึกษา > ติดต่อสอบถามงานทะเบียน หรือ  > อยู่ที่ Footer ของเว็บไซต์

33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
https://larts.rmutk.ac.th/project-hotel/
https://tech-ed.rmutk.ac.th/
https://tech-ed.rmutk.ac.th/?p=3384
http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?page_id=163

คำอธิบาย : link 1 เป็นข้อมูลโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการบริการเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย **เข้าถึงช่องทาง ที่ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > ศิลปศาสตร์   link 2 เป็นข้อมูลกิจกรรม ต่างๆ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม **เข้าถึงช่องทาง ที่ www.rmutk.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  link 3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ที่มาแชร์เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งานให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอาชีพต่าง ๆ   link 4 -ช้อมูลโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) คือสถานศึกษาที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรและนักเรียนใน“สถานศึกษาเครือข่าย”

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” header_2_text_color=”#1DA1A5″ header_2_font_size=”36px” custom_margin=”||18px|||” header_2_font_size_tablet=”34px” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone”]

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

[/et_pb_text][et_pb_accordion open_toggle_text_color=”#5DA71E” closed_toggle_text_color=”#817F7C” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” toggle_font=”|600|||||||” toggle_font_size=”25px” closed_toggle_font_size=”18px” body_font=”Sarabun|300|||||||” body_font_size=”16px” body_line_height=”1.5em” custom_margin=”||29px|||” custom_padding=”||||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_accordion_item title=”hide” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_css_main_element=”display:none;” open=”on”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร” open=”off” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
https://www.rmutk.ac.th/?page_id=49654
https://m.youtube.com/watch?v=O8108KM70Lc&feature=youtu.be
https://tech-ed.rmutk.ac.th/?p=3435
https://www.rmutk.ac.th/?p=53192
https://www.rmutk.ac.th/?p=53078
https://www.rmutk.ac.th/?p=53170
https://www.rmutk.ac.th/?p=53155
https://www.rmutk.ac.th/?p=53149
https://www.rmutk.ac.th/?p=53141
https://www.rmutk.ac.th/?p=53133
https://www.rmutk.ac.th/?p=53120

คำอธิบาย : link 1  ภาพแสดงข้อมูลนโยบายของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยคนปัจจุบัน รองศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี รักษาราชการแทน อธิการบดี   แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนของหน่วยงานจะต้องไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยผู้บริหารคนปัจจุบัน ปี2565  link 2  เป็นคลิปวีดีโอการแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต และนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนของหน่วยงานจะต้องไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บันทึกข้อมูลลงในช่อง youtube ***โดยสามารถเข้าถึงทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th >  https://www.youtube.com/c/RMUTKCHANNEL/videos (ด้านล่างของเว็บไซต์)  ***link 1 และlink 2 เข้าถึงโดย เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > หัวข้อข่าว  link 3 ภาพแสดงข้อมูลนโยบายของผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนของหน่วยงานจะต้องไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  link 4 ผู้บริหารและบุคลากร มทร.กรุงเทพ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส  link 5  คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  link 6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  link 7  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  link 8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  link 9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  link 10 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  link 11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการ กล่าวหา

35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
https://www.rmutk.ac.th/?p=53230
https://www.rmutk.ac.th/?page_id=49654
https://www.rmutk.ac.th/?p=53160
https://www.rmutk.ac.th/?p=53230
https://www.youtube.com/c/RMUTKCHANNEL/videos
https://www.rmutk.ac.th/?p=53078
https://www.rmutk.ac.th/?p=53083
https://www.rmutk.ac.th/?p=53087
https://www.rmutk.ac.th/?p=53097
https://www.rmutk.ac.th/?p=53456
คำอธิบาย : link 1  ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย สูงสุดคนปัจจุบัน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยเป็นข้อมูลที่ดำเนินการในปี 2565   link 2  ภาพแสดงข้อมูลนโยบายของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยคนปัจจุบัน รองศาสตราจารย์พิชัย  จันทร์มณี รักษาราชการแทน อธิการบดี  แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนของหน่วยงานจะต้องไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยผู้บริหารคนปัจจุบัน ปี2565 ***link 1 และ link 2 เข้าถึงโดย เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th > หัวข้อข่าว  link 3  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการ ให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  link 4 แสดงข้อมูลรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์   link 5 เป็นคลิปวีดีโอการแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต และนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนของหน่วยงานจะต้องไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บันทึกข้อมูลลงในช่อง youtube  ****โดยสามารถเข้าถึงทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rmutk.ac.th >  https://www.youtube.com/c/RMUTKCHANNEL/videos (ด้านล่างของเว็บ)  link 6 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ภาษาไทย)  link 7 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ภาษาอังกฤษ)  link 8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาไทย)  link 9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาอังกฤษ)  link 10 ข้อมูลสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการ กลไก  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ open=”off” sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
https://sites.google.com/mail.rmutk.ac.th/utkrisks

คำอธิบาย : link 1  ข้อมูล – แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน -มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น -เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565   **เข้าถึงคือ เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พพพ.rmutk.ac.th  > เข้าไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 คำอธิบาย : link 1  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน -เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036 – เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565  **เข้าถึงคือ เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พพพ.rmutk.ac.th  > เข้าไปที่ คณะ/หน่วยงาน > สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ open=”off” sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https://www.rmutk.ac.th/?p=53230
https://www.rmutk.ac.th/?p=52853
https://www.rmutk.ac.th/?p=53226
https://www.rmutk.ac.th/?p=53228
https://www.rmutk.ac.th/?p=53230
https://www.rmutk.ac.th/?p=53232
คำอธิบาย : link 1   แสดงข้อมูลรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์   link 2 การประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม ITA ในรูปแบบออนไลน์  link 3 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565  link 4  คู่มือการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  link 5 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์  link 6 รายงานสรุปสถิติเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  **เข้าถึงคือ เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พพพ.rmutk.ac.th  > เข้าไปที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ open=”off” sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย
39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำอธิบาย : link 1  แสดงข้อมูล ข้อมูลรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ  ซึ่งประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ และเป็นแผนที่ใช้ครอบคลุมปี 2565      **เข้าถึงคือ เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พพพ.rmutk.ac.th  > เข้าไปที่ หัวข้อข่าว
40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
คำอธิบาย : link 1 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต รอบ 6 เดือน  ***เข้าได้ทางเว็บไซต์ www.rmutk.ac.th คลิกแบนเนอร์ RISK Management  link 2 ข้อมูลแผน  link 3  รายงานผลการดำเนินงานโครงการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำอธิบาย : link 1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ***เข้าได้ทางเว็บไซต์ www.rmutk.ac.th คลิกแบนเนอร์ RISK Management  link 2  ข้อมูลแผน  link 3  รายงานผลการดำเนินงานโครงการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” header_2_text_color=”#1DA1A5″ header_2_font_size=”36px” custom_margin=”||18px|||” header_2_font_size_tablet=”34px” header_2_font_size_phone=”24px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone”]

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

[/et_pb_text][et_pb_accordion open_toggle_text_color=”#5DA71E” closed_toggle_text_color=”#817F7C” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” toggle_font=”|600|||||||” toggle_font_size=”25px” closed_toggle_font_size=”18px” body_font=”Sarabun|300|||||||” body_font_size=”16px” body_line_height=”1.5em” custom_margin=”||29px|||” custom_padding=”||||false|false” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_accordion_item title=”hide” open=”on” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_css_main_element=”display:none;”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต” _builder_version=”4.9.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”0px||0px||false|false” hover_enabled=”0″ open=”off” sticky_enabled=”0″]

ข้อประเด็นการตรวจURLคําอธิบาย

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำอธิบาย : link 1  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2564 และผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีงบประมาณ 2565

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย

คำอธิบาย : link 1  ข้อมูลผลการดำเนินการซึ่งเป็นการนำข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจากผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]