สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 96 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริหาร วิศวะ ร่วมปลูกจิตสาธารณะ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารุรกิจได้จัดโครงการปลูกจิตสาธารณะ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ และปลูกป่าชายเลนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ ราชินีด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมการดำรงซึ่งวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรที่ ๖ (เพชรบุรี) ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC

สโมสร นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการจัดกิจกรรมที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในโครงการ ต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สวนผึ้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี โดยมีการอบรม ๔ หัวข้อที่มีความสำคัญและจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

๓ ประสาน ๓ สถาบัน เชื่อมโยงความสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา

จากการลง นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ๓ สถาบัน คือ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์      ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม กับวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระเสกข์  ตรีเมธสุนทร และดร.หทัยกร  พันธุ์งาม คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านจริยะธรรมและความผูกพันต่อองค์กร” ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ภูรัญญารีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของการทำงาน อีกทั้งมุ่งหวังเพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญอาจารย์ มทร.กรุงเทพ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญอาจารย์ มทร.กรุงเทพ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน    และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่ ในวันที่ 23-25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สวท.โทร.๙๖๒๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  อ.สุภาภรณ์ ตันจ้อย โทร.081-637-8534
กำหนดการอบรม


อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน ขึ้นในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2557 ณ อาคาร 11 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เนื่องจากทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัย ที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อวงการศึกษาในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำวิจัยได้

อ่านเพิ่มเติม...

คหกรรมศาสตร์ เผยแพร่ความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้กับสังคม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ทำการเผยแพร่ความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้กับสังคม ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาหารไทยและขนมไทย

อ่านเพิ่มเติม...

คหกรรมศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการ เสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมคุณหญิงประยงค์ ชั้น 6 อาคาร 11 

อ่านเพิ่มเติม...

การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ
รายละเอียด
กำหนดการ

 

ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส ต้อนรับปีใหม่ไทย

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมแต่งกายต้อนรับปีใหม่ไทย  ด้วยชุดไทยประยุกต์  ผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อผ้าสีสันสดใส ลายดอกไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
ตัวอย่างเสื้อผ้า

อ่านเพิ่มเติม...

เครื่องแปลงไฟฟ้าเคลื่อนที่ รายการรู้ค่าพลังงาน ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท.

ครื่องแปลงไฟฟ้าเคลื่อนที่ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ UTK ราชมงคลกรุงเทพ ใน รายการรู้ค่าพลังงาน ทางช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ออกอากาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
เข้าชมรายการ

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาสำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2557 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม...