สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กองบริหารงานบุคคล มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดประกวดและแสดงผลงานสหกิจศึกษา

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัด “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2557 หรือ UTK COOP 2014”

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557

Rajamangala University changes focus to match the labour market

Rajamangala University changes focus to match the labour market
รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557

การประกวดต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยด้านงานประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(พื้นที่พระนครใต้) โดยทางคณะฯ มีการจัดให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน “การประกวดต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” โดยมีผลการแข่งขัน มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแจ้งข่าวการเปลี่ยนสถานที่ตรวจสขภาพ

กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งข่าวการเปลี่ยนสถานที่ตรวจสขภาพ จาก ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ขอแจ้งย้ายสถานที่ตรวจเป็น หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี จึงประกาศมาให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตรวจสุขภาพทราบโดยทั่วกันและขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ต่อไปยังนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งวันเวลาและสถานที่ฟแจ้งวันเวลาและสถานที่ในการดำเนินการจ่ายชุดพละศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) ในการดำเนินการจ่ายชุดพละศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ร้านค้า UTK Shop เปิดให้นักศึกษาใหม่ สามารถติดต่อขอรับชุดพละศึกษารอบสุดท้าย (เพิ่มเติม) โดยเตรียมใบเสร็จรับเงินที่ระบุ "ค่าชุดพละศึกษา" และนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าร้านค้า UTK Shop  ชั้น 1 อาคาร 36 ในช่วงวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการรับสมัครพนักงาน ประจำร้าน UTK shop

ประกาศคณะกรรมการสวสัดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครพนักงานขย ประจำร้าน UTK shop โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
ใบสมัคร

เยาวชนไทยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรมและการจัดการภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น


นายพงษ์ธร กิจนิตย์ชีว์ ประธารสภานักศึกษา และตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ไปเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2.0 สาขาการป้งอกันภัยพิบัติ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 18-26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โดยร่วมเป็น 1 ในเยาวชนไทยจำนวน75 คนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกJENESYS 2.0Social Community สาขาการป้องกันภัยพิบัติผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิต/นัก ศึกษาที่กำลังศึกษาด้านแพทย์และสาธารณสุขสังคมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โครงการการนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง เยาวชนจากประเทศต่างๆกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายCool Japan ที่มีจุดประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยเสริมสร้างจุดสนใจในวัฒนธรรม ของประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเข้าในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเทิดพระเกียรติ“สมเด็จพระราชินี”

ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเทิดพระเกียรติ“สมเด็จพระราชินี”
รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร


ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์จริยา  เดชกุญชร  อาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎ (สายสะพาย ม.ว.ม.หรือสายสาม)จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อเดือนเมษายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงจีน ระดับอุดมศึกษา


สาขาวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงจีน ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ  สถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการแข่งขันนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารคว้ารางวัลในการแข่งขันดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจ กับ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์

ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจ กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ รับโล่รางวัลนักศึกษาดีเด่น และรายงานวิชาการส่วนบุคคลดีเด่น เรื่อง"ระบบการศึกษากับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย" หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง จากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดข่าว หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557

ผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: สำนักงานบริหารสินทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศ เรื่อง เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ข่าว: กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...