ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
๒. กำหนดการและขั้นตอนของกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. ๑)
๓. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ (แบบ คสค. ๒)
๔. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ เรื่อง คุณสมบัติของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. ๓)
๕. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. ๔.๑) (File : WORD) (File : PDF)
๖. ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. ๔.๒) (File : WORD) (File : PDF)
๗. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (แบบ คสค. ๕) (File : WORD) (File : PDF)
๘. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง (แบบ คสค. ๖)

1,004 total views, 0 views today