Select Page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในงานพิธีทางพระพุทธศาสนา

Feb 13, 2020

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในงานพิธี ทางพระพุทธศาสนา จัดโดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในงาน พิธีอุปสมบท ส่งเสริมและอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี