สำนักงานบริหารสินทรัพย์ จัดโครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร และการดำเนินการประกอบร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้มาตรการ Covid free setting ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าคู่สัญญา