คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

   28 กุมภาพันธ์ 2562 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในการจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พื้นที่พระนครใต้ ถนนเจริญกรุง โดยได้รับเกียรติจาก นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาธร พร้อมด้วยคณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมในเครือข่าย เจ้าของกิจการ ห้างร้าน นักวิจัยและนักเรียนมัธยมในเครือข่าย เข้าร่วมงานการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงผลงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้าน อาหารเครื่องและ เครื่องนุ่งห่ม การจัดแสดงการเดินแฟชั่นโชว์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมการสาธิต และอบรมต่างๆ ให้กับนักเรียน คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมงาน เช่น การอบรมสร้างสรรค์พวงดอกไม้ตกแต่งบ้าน การอบรมการทำปกสมุดทำมือจากผ้าไหม การอบรมการเย็บพวงกุญแจ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์นักศึกษาในการบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และนำมาเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากรุ่นสู่รุ่น โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มีการเรียนวิชาโครงการพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาในทุกวิชา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน และแสดงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน […]

22,494 total views, 0 views today

1 2 3 6