รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 4/ 2563

 รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 4/ 2563 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 โดยประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ) 19 total views, no views today

19 total views, no views today

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 3/ 2563

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 3/ 2563 เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6 total views, no views today

6 total views, no views today

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 2/2563

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 8 total views, no views today

8 total views, no views today

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 40 total views, no views today

40 total views, no views today

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าในสถาบันอุดมศึกษาไทย Scan QR Code เพื่อเข้าดูรายละเอียด 171 total views, no views today

171 total views, no views today

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันตามวิธีที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนดร่วมกัน โดยจัดส่งรายละเอียดภาระงานที่ปฏิบัติประจำวัน ตามแบบฟอร์ม 1 (สำหรับสายวิชาการ) และตามแบบฟอร์ม 2 (สำหรับสายสนับสนุน) ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานสรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดเสนอ อธิการบดีภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ ศ.2564 ตามแบบฟอร์ม 3 (สำหรับสายวิชาการ) และตามแบบฟอร์ม 4 (สำหรับสายสนับสนุน) ● แบบรายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน สำหรับสายสนับสนุน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ● สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ● แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ● แบบสรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ● แบบสรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 2,202 total views, 0 views today

2,202 total views, 0 views today

แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1,405 total views, 0 views today

1,405 total views, 0 views today

แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 591 total views, 0 views today

591 total views, 0 views today

1 2 3 4 29