อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติ เป็นคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ฯ โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC)

 182 total views

 182 total views

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขนมอบฮาลาล และนวัตกรรมอาหารฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ

 189 total views

 189 total views

Read more

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์งานท่องเที่ยว

 161 total views

 161 total views

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วยโอเพ่นซอร์ส

 123 total views

 123 total views

Read more

“โครงการอบรมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาลวดลายทอ การตกแต่งผ้าผืนและเครื่องแต่งกาย”

 143 total views

 143 total views

Read more

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการนำร่องการฝึกปฏิบัติ Work shop เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้

 121 total views

 121 total views

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดทำกระเช้าฯเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการ “คหกรรมศาสตร์กับผลิตภัณฑ์นวัตวิถี เพื่อพัฒนาชุมชน

 110 total views

 110 total views

Read more

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารธุรกิจ ระยะที่ 1

 106 total views

 106 total views

Read more

กองนโยบายและแผนจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี พ.ศ 2566 ถึง 2570 ย (ระดับผู้บริหาร)

 315 total views

 315 total views

Read more

“สิงห์อาสา” บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัดร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมสร้างรายได้หลักสูตรเสริมสร้างทักษะเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้

 411 total views

 411 total views

Read more