ราชมงคลกรุงเทพ รับผ้าพระกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 652 total views

 652 total views

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

 429 total views

 429 total views

Read more

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกบริการวิชาการ ให้กับนาฎศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

Read more

มทร.กรุงเทพ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ICAC10) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในงานพิธีทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในงานพิธี ทางพระพุทธศาสนา จัดโดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในงาน พิธีอุปสมบท ส่งเสริมและอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี

Read more

คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษา จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวพรวลัย ต่ายสุวรรณ นักศึกษาชั้น ปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม นางสาวรดานาฏ แม่นมั่น นายอนพัช

Read more

อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการเอกลักษณ์ไทย ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

Read more

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาดูงาน สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดยอาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ณ อาคารศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 655 total views

 655 total views

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมโรงการบูรณาการองค์ความรู้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 9 ราชมงคล

 916 total views

 916 total views

Read more