ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วท.บ. (วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม) B.Sc.  (Health Science and Aesthetic)  ปรัชญา มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงาม บูรณาการภูมิปัญญาของไทย สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม   โครงสร้างหลักสูตร
Read more.
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ลงในประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอนัดประชุมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน
Read more.
ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเรื่อง กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหาร รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหาร
Read more.

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  สอบถามเพิ่มเติม กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน
ประกาศผลการคัดเลือกบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ประกาศ
Read more.
รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร
รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยรถจะออกเดินทางจากหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ เวลา 04.00 น. โดยมีรายชื่อดังนี้ รายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน
Read more.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา สอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 7030 ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
Read more.

ภาพข่าวจากสื่อ

แสดงความยินดีแก่ คุณธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
ภาพข่าว: คอลัมน์ คนหน้า5: ภูมิใจ : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ แสดงความยินดีแก่ ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ โอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Read more.
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย ชูบุ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
Read more.
ดึง 9 มทร.พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – ดึง 9 มทร.พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
Read more.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: บันทึกร่วมมือ วีระชัย ศรีขจร ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา
Read more.