มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมกฎหมายกับการปฎิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมกฎหมายกับการปฎิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

Loading

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจเด็กไทยอยากเรียนที่ไหนมากที่สุด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(รัฐ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจเด็กไทยอยากเรียนที่ไหนมากที่สุด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย(รัฐ) หลักสูตรนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 2564 The Most Popular Universities in Thailand 2021 โดยมีผลการสำรวจอยู่ในลำดับที่ 8ดำเนินการสำรวจโดย : สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education

Loading

Read more

ผู้บริหารและบุคลากร มทร.กรุงเทพ งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

Loading

Read more

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ให้คำปรึกษาพัฒนาโอทอปชุมชน : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญ อ.ประภาพร ร้อยพรหมมา อ.ชัยวัฒน์ ฑีฆวาณิช ดร.นริศวรรณ กุนอก จัดกิจกรรมพัฒนาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์ และด้านเครื่องหมายการค้า แก่ผู้ประกอบการ 5

Loading

Read more