การคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการโรงแรม

พิมพ์ PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามความต้องการของคณะศิลปศาสตร์

ด้วยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไปศึษาวิชาในประเทศ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549 หมวด 2 ข้อ 8 และข้อ 9 จึงขอประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก บุคคลเพื่อรับทุน  ดังเอกสารแนบ
รายละเอียดการขอรับทุน
ใบสมัครรับทุน และใบรับรอง