หลักสูตรที่เปิดสอน

พิมพ์ PDF

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Faculty of Technology Education
ปริญญาโท  
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(คอ.ม.)การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 ปี
 Master of Science Program in science and  
 Technology Education 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู  
 วิชาชีพครูแผน ก. 1 ปี
 Teaching Professionแผน ข. 2 ปี
ปริญญาตรี  
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)เทคโนโลยีอุตสาหการ2 ปี, 4 ปี
 Industrial Technology 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)เทคโนโลยีเครื่องกล2 ปี, 4 ปี
 Mechanical Technology 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์2 ปี, 4 ปี
 Computer Technology 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)เทคโนโลยีโลหการ4 ปี
 Metallurgical Technology 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)วิศวกรรมเครื่องกล2 ปี, 4-5 ปี
 Mechanical Engineering 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)

วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering

4-5 ปี

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตร

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
Faculty of Home Economics
ปริญญาตรี
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
Textiles and Clothing

4 ปี

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition
4 ปี, 2ปี
  
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)คหกรรมศาสตร์ศึกษา
Home Economics Education
2 ปี, 4-5 ปี

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
General Home economics-Art and Craft Business

4 ปี

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)พัฒนาการครอบครัวและเด็ก4 ปี
 Family and Child Development 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร4 ปี
 Food Science and Technology 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)ธุรกิจอาหาร4 ปี
 Food Business 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)ธุรกิจเสื้อผ้า4 ปี
 Clothing Business 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า2ปี, 4 ปี
 Fashion and Garment technology 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร4 ปี
 Food product Development 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)ออกแบบแฟชั่น4 ปี
 Fashion Design 

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตร

บริหารธุรกิจ
Faculty of Business
Administration
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

การตลาด
Marketing

2 ปี, 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)การเงิน2 ปี, 4 ปี
 Finance 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)ภาษาอังกฤษธุรกิจ2 ปี, 4 ปี
 Business English 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)การประเมินราคาทรัพย์สิน4 ปี
 Property Evaluation 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)การบัญชี2 ปี, 4 ปี
 Accounting 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์2 ปี, 4 ปี
 Computer Information Systems 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)การจัดการ2 ปี, 4 ปี
 Management 
หลักสูตรนานาชาติ  
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ4 ปี
 Major in international Business Management 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)การตลาด4 ปี
 Major in marketing 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)การบัญชี4 ปี
 Major in Accounting 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ระบบสารสนเทศ
Major in Information Systems
4 ปี

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science andTechnology

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
Master of Science program in analytical science

2 ปี

 ปริญญาตรี  
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม4 ปี
  Industrial product Design 
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์4 ปี
  Photography and Cinematography Technology 
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)เทคโนโลยีการพิมพ์4 ปี
  Printing Technology 
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน4 ปี
  Furniture Technology 
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)ออกแบบเครื่องเรือน4 ปี
  Furniture Design 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)เคมี4 ปี
  Chemistry
 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)วิทยาการคอมพิวเตอร์4 ปี
  Computer Science 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)เคมีวิเคราะห์4 ปี
  Analytical Chemistry 
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)เทคโนโลยีเครื่องเรือน4 ปี
  Furniture Technology 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร4 ปี
  Food safety Management and technology 
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง4 ปี
  Television and Radio Broadcasting Technology 

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering

ปริญญาตรี

  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)การจัดการงานก่อสร้าง4 ปี
  Construction Management 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)วิศวกรรมเครื่องกล4 ปี
  Mechanical Engineering 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)วิศวกรรมอุตสาหการ4 ปี
  Industrial Engineering 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม4 ปี
  Electronics and Telecommunication 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)วิศวกรรมเคมี4 ปี
  Chemical Engineering 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)วิศวกรรมสำรวจ4 ปี
  Surveying Engineering 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)วิศวกรรมโยธา4 ปี
  Civil Engineering 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)วิศวกรรมไฟฟ้า4 ปี
  Electrical Engineering 

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตร

ศิลปศาสตร์
Faculty of Liberal Arts

ปริญญาตรี

  
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

การท่องเที่ยว
Tourism

4 ปี

  
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

การโรงแรม
Hospitality
2 ปี, 4 ปี
  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล4 ปี
  English for International communication 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ภาษาญี่ปุ่น4 ปี
  Japanese 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร4 ปี
  Chinese for Communication 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย4 ปี
  Thai folk Wisdom product Development 
 หลักสูตรนานาชาติ  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)การท่องเที่ยวและการบริการ4 ปี
  Tourism and Hospitality 

คณะวิชา

หลักสูตรปริญญา

สาขาวิชา

หลักสูตร

อุตสาหกรรมสิ่งทอ
Faculty of Textile Industry

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
Textile and Garments

2 ปี
 ปริญญาตรี  
 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น4 ปี
  Textile and Fashion Design 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมสิ่งทอ4 ปี
  Textile Engineering 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ4 ปี
  Textile chemical Engineering 
* ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2552
* ที่มา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา, สำนักทะเบียนและบริการวิชาการ
หมายเหตุ
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี รับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า
หลักสูตรปริญญาตรี 4-5 ปี รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. ใช้เวลาเรียน 4-5 ปี