กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา:
พบข้อมูลจำนวน 82 รายการ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
สาขา/หน่วยงานย่อย
พื้นที่เขต
สถาที่ติดต่อ
Fax
เบอร์ติดต่อภายใน
E-Mail
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ เทคนิคกรุงเทพ ตึก ชั้น 02-2864159,089-9216753 sathit.p@rmutk.ac.th
เลขาฯอธิการบดี ตึก - ชั้น - - 2120,2121 -
ผศ.เมิน มีสุข รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เทคนิคกรุงเทพ ตึก 34 ชั้น 02-2861195 mern.m@rmutk.ac.th
ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคนิคศึกษา เทคนิคกรุงเทพ ตึก สำนักงานอธิการบดี ชั้น - - 02-2868271 arporn.b@rmutk.ac.th
ผศ.บุญเชิญ ดิษสมาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ เทคนิคกรุงเทพ ตึก - ชั้น - 02-2879688 02-2879600 ต่อ 1372 boonchoen.d@rmutk.ac.th
นางขนิษฐา ดวงพัสตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ ตึก - ชั้น - - 02-2879672 khanittha.d@rmutk.ac.th
ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคกรุงเทพ ตึก 48 ชั้น 10 - 02-2879640 sukit.n@rmutk.ac.th
นางจิราภรณ์ สัพทานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตึก - ชั้น - 02-2879684 02-2879685 jiraporn.s@rmutk.ac.th
นางหทัยกร พันธุ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดี คณะบริหารธุรกิจ ตึก - ชั้น - 02-6764300 02-6764155 hathaikorn.p@rmutk.ac.th
นายสนอง ขจรกล่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี กองกลาง เทคนิคกรุงเทพ ตึก - ชั้น - 02-2873596 02-2879658 sanong.k@rmutk.ac.th
นายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตึก - ชั้น - - 02-2863873,02-2869600 pradit.r@rmutk.ac.th
- หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี สำนักงาน ตึก สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 - 2120,2121 -
- สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ตึก สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 02-2879718 02-2879600#1171 -
นายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ตึก สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 - 02-2879600 pradit.r@rmutk.ac.th
- สำนักงานอธิการบดี ศูนย์วัฒนธรรม ตึก 8 ชั้น 1 - 02-2879600#1180 -
นางนันทวัน กลิ่นจำปา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ศูนย์วัฒนธรรม ตึก 8 ชั้น 1 - 02-2879706 nuntaone@yahoo.com
- สำนักงานอธิการบดี ศูย์ผลิตเอกสาร ตึก 22 ชั้น 2 - 02-2879600#1313 -
นางสาวอุบล ผจญภัย หัวหน้าศูนย์ผลิตเอกสาร สำนักงานอธิการบดี ศูย์ผลิตเอกสาร ตึก 22 ชั้น 2 - 02-2879635 ubol.p@rmutk.ac.th
- นายกสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ตึก - ชั้น - - 9690 -
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ตึก - ชั้น - - 9601 -
- เจ้าหน้าที่งานสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ตึก - ชั้น - - 9623 -
- กองกลาง สำนักงาน ตึก 12 ชั้น - - 02-2879600#1200 -
นายเสน่ห์ สัพทานนท์ ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักงาน ตึก 12 ชั้น - 02-2879702 02-2879741 sanei.s@rmutk.ac.th
- กองกลาง สารบรรณ ตึก 1 ชั้น 2 - 02-2863596,2114,2118 -
- กองกลาง อาคารสถานที่ ตึก 12 ชั้น - - 02-2879702,1200 -
- กองกลาง ยานพาหนะ ตึก 12 ชั้น - - 02-2879744,1226 -
- กองกลาง ป้อมยามด้านหน้า มทร.ก. ตึก - ชั้น - - 02-2879745 -
- กองกลาง ป้อมยามด้านหลัง มทร.ก. ตึก - ชั้น - - 1182 -
- กองกลาง รปภ.อ.วิจิตร(083-9750080) ตึก 1 ชั้น 3 - 02-2879659 -
- กองกลาง ห้องประชุมสโรบล ตึก 1 ชั้น 2 - 2125 -